Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Centrum Autoterapii Humanus dr M. Rakowska-Muskat z siedzibą w Zakopanem Kotelnica 7.

 

KONTAKT

 • numer telefonu: +48 603 054 670
 • e-mail: humanus@mrakowska.pl
 • adres do korespondencji pisemnej: Zakopane Kotelnica 7

 

DEFINICJE

 1. Sprzedawca – Centrum Autoterapii Humanus dr M. Rakowska-Muskat z siedzibą w Zakopanem Kotelnica 7, zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) NIP 9720550704, REGON  630359822.
 2. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej umożliwiający dokonanie zakupu.
 4. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Kupujący – zarówno Konsument jak i Klient.
 7. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w Sklepie internetowym, jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 8. Produkt cyfrowy – treści wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 9. Regulamin – dokument regulujący prawa i obowiązki Kupujących i Sprzedawcy wraz załącznikami stanowiącymi integralną część niniejszego dokumentu.
 10. Rozporządzenie o ochronie danych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG, dalej: RODO).
 11. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę.
 12. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie.
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu określające rodzaj i ilość produktów bądź usług, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, miejsce wydania rzeczy, a także dane Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.

 

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sklep internetowy  prowadzony jest przez Centrum Autoterapii Humanus dr M. Rakowska-Muskat z siedzibą w Zakopanem Kotelnica 7, NIP 9720550704, REGON 630359822.
 2. Wszystkie prawa do Produktów,  w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do treści w nich zawartych należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 3. Centrum Autoterapii Humanus dr M. Rakowska-Muskat w ramach prowadzonej działalności oferuje:
 1. a) sprzedaż produktów fizycznych (książki, płyty DVD i CD z ćwiczeniami),
 2. b) sprzedaż produktów elektronicznych (ebooki),
 3. c) prowadzenie turnusów fizjoterapeutycznych oraz warsztatów fizjoterapeutycznych.
 1. Regulamin stanowi integralną część Umowy, do zawarcia, której dochodzi poprzez dokonanie zakupu produktu lub usługi oferowanej w Sklepie.
 2. Warunkiem dokonania zakupu jest zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu.

 

ROZDZIAŁ 2

WYMAGANIA TECHNICZNE I TREŚCI BEZPRAWNE

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania oferowanych produktów i usług oraz składania zamówień, niezbędne są:
 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome 30 lub nowsza, Opera 9 lub nowsza, Safari 5 lub nowsza, Internet Explorer 9.0 lub nowsza, Mozilla FireFox 30 lub nowsza,
 2. włączenie w przeglądarce apletów Java, JavaScript, Cookies,
 3. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
 4. minimalne wymagania odnośnie systemu operacyjnego: Windowsa 95 lub nowszy, Linuks, Mac OS 9.
 1. O funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony Sprzedawca informuje w opisie oferowanego produktu.
 2. Kupujący może korzystać z udostępnionych funkcji w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób niezakłócający funkcjonowanie Sklepu oraz korzystanie przez innych kupujących.  
 3. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji.

 

ROZDZIAŁ 3

ZAWARCIE I REALIZACJA UMOWY

 1. Zawarcie Umowy między Kupującym a Sprzedającym następuje poprzez dokonanie zakupu. Opcjonalnie istnieje możliwość założenia konta. W celu założenia konta niezbędne jest podanie adres e-mail oraz ustalenie hasła.  
 2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 3. Ceny podane są w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Warunkiem dokonania zakupu towaru lub usługi jest zaakceptowanie Regulaminu. Opcjonalnie Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera oraz informacji handlowych oferowanych przez Sprzedającego.
 1. W celu dokonania zakupu należy:
 1. wybrać towar lub usługę będącą przedmiotem zamówienia, a następnie potwierdzić wybór klikając w przycisk,
 2. wypełnić formularz zakupu obejmujący takie dane jak: imię i nazwisko, NIP (opcjonalnie), nazwa firmy (opcjonalnie), adres zamieszkania, adres doręczania (jeśli jest inny niż zamieszkania), numer telefonu, adres e-mail.
 3. opłacić zamówiony towar lub usługę korzystając z dostępnej formy płatności (PayU).
 1. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie skutecznego dokonania zapłaty.  
 2. Fakt dokonania zakupu zostaje potwierdzony mailem wysłanym na adres e-mail Kupującego podanym w formularzu.

 

ROZDZIAŁ 4

REKLAMACJE

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Sprzedawcę lub nierealizowania jej zgodnie z Regulaminem, Kupujący ma prawo złożenia reklamacji.
 2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy. Składając reklamację Kupujący może wykorzystać formularz stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Zaleca się, aby każda reklamacja zawierała następujące elementy:
 1. a) imię i nazwisko Kupującego,
 2. b) adres e-mail,
 3. c) wskazanie produktu lub usługi, z którą wiąże się reklamacja,
 4. d) wskazanie okoliczności uzasadniających reklamację,
 5. e) określenie zakresu żądania składającego reklamację.
 1. Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwraca się do składającego reklamację o ich uzupełnienie.
 2. Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni licząc od daty jej otrzymania w prawidłowej formie, określonej w punkcie powyżej. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin ten liczy się od dnia dostarczenia uzupełnionej reklamacji.
 3. Odpowiedź na reklamację zawierającą sposób jej rozpatrzenia zostaje wysłana wyłącznie na adres e-mail Kupującego.

 

ROZDZIAŁ 5

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów towaru w terminie 14 dni kalendarzowych licząc do daty doręczenia towaru lub zawarcia umowy o świadczenie usługi. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.  
 2. Odstąpienie od umowy nie przysługuje w przypadku zakupu produktu cyfrowego (kursy online, ebooki, inne treści cyfrowe), jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta. Za zgodę należy przyjąć zaakceptowanie niniejszego Regulaminu dokonaną w procesie zakupowym oraz opłacenie produktu cyfrowego.
 3. W przypadku złożenia oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 4. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 5. Skutki odstąpienia od Umowy:
 1. w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą,
 2. w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności,
 3. zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu m.in. do Umowy:
 1. o świadczenie usługi, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 6. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

 

ROZDZIAŁ 6

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie procesu zamawiania jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupujących są przetwarzane w celu realizacji umowy oraz dostarczenia zakupionego produktu lub usługi, wystawienia i przesłania faktury VAT lub innego dokumentu potwierdzającego dokonany zakup.
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być firmy zewnętrzne świadczące usługi na rzecz Sprzedawcy, z którymi zostały podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych.
 1. Kupujący ma prawo do:
 1. żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. przenoszenia danych,
 4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 1. Pliki cookies są wykorzystywane za zgodą Kupującego, a zgoda jest wyrażona przez włączenie odpowiedniej opcji w przeglądarce internetowej, z której aktualnie korzysta.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania ochrony danych osobowych oraz plików cookies  są zamieszczone w zakładce „Polityka prywatności”.

 

ROZDZIAŁ 7

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ  

 1. Konsument ma możliwość korzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń przed stałym sądem polubownym sądzie konsumenckim przy wojewódzkich inspektoratach. Postępowanie przed takim sądem jest każdorazowo dobrowolne, zarówno dla Kupującego, jak i Sprzedawcy.
 2. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

 

ROZDZIAŁ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiana przepisów prawa, zmiana sposobu płatności i dostaw w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawa o prawach konsumenta, ustawa o ochronie danych osobowych, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG), Kodeks cywilny.
 3. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała w najbardziej zbliżonym, jak to możliwe zakresie intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
 4. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu  lub Umowy, których stronom nie uda się w pierwszej kolejności rozwiązać ugodowo, podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Załączniki:
  1. Formularz reklamacji (pobierz)
  2. Formularz odstąpienia od umowy (pobierz)

Regulamin obowiązuje od: 01.11.2018 r.